fbpx

Vår vision

Bakom varje ny företeelse finns en idé som är sprungen ur en vision. Vår vision är att samla och förmedla unik kompetens och vara den viktigaste framgångsfaktorn för utveckling och tillväxt.

Om Novarum

Namnet NOVARUM är en sammansättning av tre latinska ord; novare som betyder nyskapande, rum som betyder just rum eller mötesplats, nova som betyder uppflammande stjärna som kastar ut stora mängder energi från stjärnan.

Vi vet att det finns ett stort behov av kompetens för att uppnå utveckling och tillväxt i Sverige. Vi vet också att det finns mycket kompetens att tillgå. Vi vill samla denna kompetens i Novarum Talarförmedling och vara den förmedlande länken mellan tillgång och efterfrågan.

Efter att i närmare 15 år drivit Novarum Talarförmedling har Sten-Ove Eriksson ”med ålderns” rätt beslutat att ta det lite lugnare och därför har han, fr o m maj 2018, lämnat över verksamheten till Liselotte Lättman.

Liselotte Lättman är en serieentreprenör som förutom Novarum Talarförmedling även driver Ryon Märk AB (märkpennor som sitter i alla väder) och hon har även en del uppdrag som utbildare och mentor inom starta eget och personlig utveckling, Business Partner i Personligt Mästerskap.

Liselotte har gedigna kunskaper, både teoretiskt och praktiskt, inom företagsekonomi bl.a. redovisning, moms, skatter, arbetsrätt, löneadministration och juridik och hon har öga för att se möjligheter till effektivisering i de verksamheter hon verkar. Personlig utveckling, coaching och ledarskap är ämnen som ligger Liselotte varmt om hjärtat.

Etiska regler

Dessa regler ligger till grund för vår verksamhet. De är baserade på och i överensstämmelse med de internationella och EU etiska regler som fastställts av FEACO (Fédération Européenne des Associations de Conseils en Organisation) och ICMCI (International Council of Management Consulting Institute).

Varje medlem av NOVARUM (individ eller företag) har förbundit sig att följa de av föreningen antagna etiska reglerna, som grund för sin egen verksamhet.

Med konsult/ talare/ föreläsare/ utbildare/ stand up/ artist, avses i det följande både enskild konsult och dess företag.

Ordet uppdragsgivare avser företag eller organisation som mot ersättning erhåller NOVARUMS tjänster.

Konsult/ talare/föreläsare/ utbildare/ stand up/ artist/ betraktar all information som erhålls i uppdragen som konfidentiell och drar heller inte nytta av den för egen del eller möjliggör för någon annan att göra det.

Konsulten konsult/ talare/ föreläsare/ utbildare/ stand up/ artist/ ska inte vilseleda uppdragsgivaren genom att skapa orealistiska förväntningar eller utlova säkra resultat.

Konsult/ talare/ föreläsare/ utbildare/ stand up/ artist/ ska vare sig acceptera provision, kompensation eller andra fördelar från tredje part i samband med rekommendationer till en uppdragsgivare utan dennes vetskap och tillåtelse. Konsult/ talare/ föreläsare/ utbildare/ stand up/ artist/ ska inte heller försumma att uppge ekonomiska intressen hos tredje part, vilka kan påverkas av sådana rekommendationer.

Konsult/ talare/ föreläsare/ utbildare/ stand up/ artist/ ska i alla avseenden agera professionellt i förbindelser med uppdragsgivare, allmänhet och kollegor. Konsulten konsult/ talare/ föreläsare/ utbildare/ stand up/ artist/ ska handla på ett sådant sätt att anseendet för oss inom talarbranschen och dess förmedlare som profession inte skadas.

Konsult/ talare/ föreläsare/ utbildare/ stand up/ artist/ ska endast acceptera sådana uppdrag som han eller hon har kompetens och resurser att utföra.

Konsult/ talare/ föreläsare/ utbildare/ stand up/ artist/ ska undvika att agera i potentiellt motstridiga positioner eller uppdrag parallellt, utan att berörda uppdragsgivare/parter i förväg informeras om detta och ger sitt samtycke.

Konsult/ talare/ föreläsare/ utbildare/ stand up/ artist/ ska före accepterandet av ett uppdrag i möjligaste mån försäkra sig om att det finns en ömsesidig acceptans av mål, omfattning, vetskap om eventuellt andra engagerade. Likaså att personliga, finansiella eller andra intressen som kan påverka genomförandet av uppdraget är klargjorda.

Konsult/ talare/ föreläsare/ utbildare/ stand up/ artist/ ska avstå ifrån att påverka anställd hos uppdragsgivare att överväga alternativ anställning utan föregående diskussion med uppdragsgivaren.

Konsult/ talare/ föreläsare/ utbildare/ stand up/ artist/ som för utförandet av ett visst uppdrag vill anlita underkonsult exempel kan vara bandmedlemmar (musiker) eller på annat sätt samarbeta med andra, ska informera uppdragsgivaren om detta och i förväg få dennes godkännande. Konsult/ talare/ föreläsare/ utbildare/ stand up/ artist/ ansvarar också för att anlitade personer uppfyller de krav och regler som gäller för den egna verksamheten, t ex dessa etiska regler.