fbpx

Vår vision

Bakom varje ny företeelse finns en idé som är sprungen ur en vision. Vår vision är att samla och förmedla unik kompetens och vara den viktigaste framgångsfaktorn för utveckling och tillväxt.

Om Novarum

Vi vet att det finns ett stort behov av kompetens för att uppnå utveckling och tillväxt i Sverige. Vi vet också att det finns mycket kompetens att tillgå. Vi vill samla denna kompetens i Novarum Talarförmedling och vara en effektivt och professionell länk mellan tillgång och efterfrågan.

Vad får man då, när man anlitar Novarum?

Vi brukar säga spar tid, vinn ekonomi, låt oss göra jobbet.

Efter att i alla år, drygt 20 år nu 2024, som Novarum funnits har vi ständigt arbetat med att höja kundnöjdheten i branschen vilket gör att vi vet vad som ger resultat vid föreläsningar och utbildningar.

Det är många som vill bli talare som tar kontakt med talarbyråer. Vi har jobbat aktivt med att skapa effektiva och kvalitativa intagningsprocesser. Det är Stefan Lindström, som själv är talare, som ansvarat för det arbetet, Stefan har arbetat med att utbilda såväl talare som moderatorer där de genomgått hans MIi process. Stefan vet vad som krävs för att bli en bra talare och föreläsare, det räcker inte med att nå ut, du måste kunna nå in också brukar han säga.

När du väljer Novarum, som din leverantör så får du hjälp ända från tanke till genomförande, dels av oss, dels av den av Novarums konsulter du väljer till ditt
event. Samtlig våra talare, föreläsare, utbildare och moderatorer, är utbildade talare. De måste inte bara vara kunniga på sitt ämne, ja rent av specialist, utan även ha förmågan att framföra det.

Samtliga konsulter arbetar även under våra etiska regler som är enligt högsta EU standard samt Internationell IMCI standard. 
Allt utan att behöva betala ett högre pris.

Historia

Novarum startades 2003 av Sten-Ove Eriksson. Han skapade namnet Novarum genom en sammansättning av tre latinska ord; novare som betyder nyskapande, rum som betyder just rum eller mötesplats, nova som betyder uppflammande stjärna som kastar ut stora mängder energi.

Efter att i närmare 15 år drivit Novarum Talarförmedling tog Sten-Ove Eriksson ”med ålderns rätt”, beslutet varva ned och överlät därför verksamheten till Liselotte Lättman i maj 2018. Liselotte är något av en serieentreprenör som drivit ett flertal företag bl a Ryon Märk AB (märkpennor som sitter i alla väder). Liselotte har gedigna kunskaper, både teoretiskt och praktiskt, inom företagsekonomi som t ex redovisning, moms, skatter, arbetsrätt, löneadministration samt juridik. Personlig utveckling, coaching och ledarskap är ämnen som ligger Liselotte varmt om hjärtat.

Etiska regler

Dessa regler ligger till grund för vår verksamhet. De är baserade på och i överensstämmelse med de internationella och EU etiska regler som fastställts av FEACO (Fédération Européenne des Associations de Conseils en Organisation) och ICMCI (International Council of Management Consulting Institute).

Varje medlem av NOVARUM (individ eller företag) har förbundit sig att följa de av föreningen antagna etiska reglerna, som grund för sin egen verksamhet.

Med konsult/ talare/ föreläsare/ utbildare/ stand up/ artist, avses i det följande både enskild konsult och dess företag.

Ordet uppdragsgivare avser företag eller organisation som mot ersättning erhåller NOVARUMS tjänster.

Konsult/ talare/föreläsare/ utbildare/ stand up/ artist/ betraktar all information som erhålls i uppdragen som konfidentiell och drar heller inte nytta av den för egen del eller möjliggör för någon annan att göra det.

Konsulten konsult/ talare/ föreläsare/ utbildare/ stand up/ artist/ ska inte vilseleda uppdragsgivaren genom att skapa orealistiska förväntningar eller utlova säkra resultat.

Konsult/ talare/ föreläsare/ utbildare/ stand up/ artist/ ska vare sig acceptera provision, kompensation eller andra fördelar från tredje part i samband med rekommendationer till en uppdragsgivare utan dennes vetskap och tillåtelse. Konsult/ talare/ föreläsare/ utbildare/ stand up/ artist/ ska inte heller försumma att uppge ekonomiska intressen hos tredje part, vilka kan påverkas av sådana rekommendationer.

Konsult/ talare/ föreläsare/ utbildare/ stand up/ artist/ ska i alla avseenden agera professionellt i förbindelser med uppdragsgivare, allmänhet och kollegor. Konsulten konsult/ talare/ föreläsare/ utbildare/ stand up/ artist/ ska handla på ett sådant sätt att anseendet för oss inom talarbranschen och dess förmedlare som profession inte skadas.

Konsult/ talare/ föreläsare/ utbildare/ stand up/ artist/ ska endast acceptera sådana uppdrag som han eller hon har kompetens och resurser att utföra.

Konsult/ talare/ föreläsare/ utbildare/ stand up/ artist/ ska undvika att agera i potentiellt motstridiga positioner eller uppdrag parallellt, utan att berörda uppdragsgivare/parter i förväg informeras om detta och ger sitt samtycke.

Konsult/ talare/ föreläsare/ utbildare/ stand up/ artist/ ska före accepterandet av ett uppdrag i möjligaste mån försäkra sig om att det finns en ömsesidig acceptans av mål, omfattning, vetskap om eventuellt andra engagerade. Likaså att personliga, finansiella eller andra intressen som kan påverka genomförandet av uppdraget är klargjorda.

Konsult/ talare/ föreläsare/ utbildare/ stand up/ artist/ ska avstå ifrån att påverka anställd hos uppdragsgivare att överväga alternativ anställning utan föregående diskussion med uppdragsgivaren.

Konsult/ talare/ föreläsare/ utbildare/ stand up/ artist/ som för utförandet av ett visst uppdrag vill anlita underkonsult exempel kan vara bandmedlemmar (musiker) eller på annat sätt samarbeta med andra, ska informera uppdragsgivaren om detta och i förväg få dennes godkännande. Konsult/ talare/ föreläsare/ utbildare/ stand up/ artist/ ansvarar också för att anlitade personer uppfyller de krav och regler som gäller för den egna verksamheten, t ex dessa etiska regler.