Björn Ericsson

”Balans i arbetet och livet”

För de flesta människor i yrkesverksam ålder har arbetet en central roll i tillvaron.
Drivkrafterna för att göra en bra arbetsprestation är starka. Samtidigt ökar pressen och stressen i arbetslivet, vilket innebär att många människor får en sämre livskvalitet.

Detta har lett till att allt fler vill försöka få en balans i tillvaron. Tiden är den trånga sektorn och frågan om hur tiden används har stor betydelse.

En väg att nå balans kan vara att lära sig att förstå sambandet mellan krav/förväntningar och resurser/förmågor, att effektivisera arbetet på arbetsplatsen och i hemmet samt att formulera personliga utvecklingsmål.

Målet med föreläsningen är att deltagarna efteråt har fått bättre förutsättningar att uppnå en balans i tillvaron genom ett effektivare arbetssätt och fler hälsobefrämjande aktiviteter.

Föreläsningen är i första hand avsett för chefer, handläggare och andra medarbetare i olika organisationer. Deltagarnas kompetens tas tillvara genom att föreläsningarna varvas med gruppövningar.

Ur föreläsningen:

 • Några tankar om arbete och livet
 • Arbetets drivkrafter

 • Tid och tidsanvändning

  • Tiden - en trång sektor

  • Tidsanvändningen kan förbättras  

 • Balans i tillvaron

  • Krav/förväntningar contra   resurser/förmågor

 • Stress och press i arbetslivet

  • Stressen ökar i arbetslivet

  • Stresshantering

 • Faktorer som påverkar hälsan

  • Livsstil

  • Motion

  • Kost

  • Sömn

 • Effektivisering av det egna arbetet

  • Olika tekniker

 • Att göra en livsanalys

  • Hur ska jag kunna förverkliga mina   drömmar?

 • Personliga utvecklingsmål

 • Balans i tillvaron

  • Svårigheter och möjligheter

  • Handlingsstrategier

Björn Ericsson har mer än 30 års erfarenhet av ledningsarbete i stat och kommun och är intresserad av alla frågor som gäller möjligheten att kombinera ett krävande arbete med balans i den totala tillvaron. Han är även intresserad av ledarens roll och betydelse för att få en frisk organisation. Björn har dessutom skrivit böckerna "Om att nå balans i arbetet och livet" (2004) och "Att leda en frisk och framgångsrik organisation" (2007).