Framtidens smarta städer    

För tio år sedan levde majoriteten av alla människor på landet och hade gjort så sedan tidens begynnelse. Den snabba urbaniseringen över hela världen har snabbt ändrat hur vi lever och var vi bor. Det är sannolikt 

Smart cityatt det inom en generation kommer vara så många som 70% som lever i städer.

Städer kommer med andra ord att bli viktigare och viktigare för planetens överlevnad och för oss människor. Även ur ett ekonomiskt perspektiv intar städer en särställning, exempelvis står de 600 ledande städerna för cirka 65% av den globala bruttonationalprodukten.

Vad kan vi göra för att städer ska bli miljösmarta? För att vi som bor i städer ska må bättre? Hur kan vi dela de resurser som finns i städer på ett mer effektivt sätt? Lyckas vi lösa städers utmaningar, löser vi också många av de kritiska frågeställningarna som måste lösas för att säkerställa ett hållbart samhällsbygge. 

Det är här begreppet smarta städer gör entré. I en smart stad löses denna typ av kritiska frågeställningar med hjälp av ny teknik och data. I en smart stad är alla delar uppkopplade och resursutnyttjandegraden är maximerad. I en smart stad har barriärer mellan dess olika delar brutits ned. En smart stad har digitala processer där det är effektivt och bra för medborgaren.

Tänk om vi skulle lyckas lösa miljöproblem och överutnyttjande genom att städer går samman kring ett antal principer och lösningar på samhällsutmaningar? Att finna lösningar på nationalstatsnivå blir då plötsligt inte lika viktigt. Kanske är vi på väg tillbaka till en modell snarlik renässansens stadsstater, där staden i många fall hade ett större inflytande på kultur, utveckling och affärsliv.

Finns det många smarta städer? Sanningen är att det inte finns någon stad som uppfyller alla kriterier, men då begreppet egentligen är en långsiktig vision är det heller inte så konstigt. Det finns däremot ett antal städer som har lyckats inom olika områden.

Städer som allmänt betraktas som ledande är Dubai, Amsterdam och Barcelona och i viss mån Amsterdam och Köpenhamn. Dubai har som överordnat mål för sin satsning ’lycka’, dvs hur lycklig medborgaren blir av att bo och jobba i staden.

I min föreläsning kommer jag att ge en översikt av hur långt vi kommit med utvecklingen av smarta städer, både i Europa och andra delar av världen. Jag kommer att försöka visa på möjligheterna med ny teknik (artificiell intelligens, automation, analytics, självkörande bilar, smart grid, osv). Jag kommer också geCarl Piva
en bild av de visioner och mål som städer har enats kring samt de styrmodeller de sjösatt för att få initiativen att leverera värde. 

Best wishes,

Carl Piva

Boka Carl Piva här