Etiska regler                      

Allmänna förutsättningar
Dessa regler ligger till grund för vår verksamhet. De är baserade på och i överensstämmelse med de internationella och EU etiska regler som fastställts av FEACO ((Fédération Européenne des Associations de Conseils en Organisation) och ICMCI (International Council of Management Consulting Institute).

Varje medlem av NOVARUM  (individ eller företag) har förbundit sig att följa de av föreningen antagna etiska reglerna, som grund för sin egen verksamhet.
Med konsult/talare/föreläsare/utbildare/stand up/ artist,  avses i det följande både enskild konsult och dess företag.
Ordet uppdragsgivare avser företag eller organisation som mot ersättning erhåller NOVARUMS tjänster.

Konfidentialitet
Konsult/talare/föreläsare/utbildare/stand up/ artist/   betraktar all information som erhålls i uppdragen som konfidentiell och drar heller inte nytta av den för egen del eller möjliggör för någon annan att göra det.

Orealistiska förväntningar
Konsulten konsult/talare/föreläsare/utbildare/stand up/ artist/  ska inte vilseleda uppdragsgivaren genom att skapa orealistiska förväntningar eller utlova säkra resultat.

Arvoden och finansiella intressen
Konsult/talare/föreläsare/utbildare/stand up/artist/  ska vare sig acceptera provision, kompensation eller andra fördelar från tredje part i samband med rekommendationer till en uppdragsgivare utan dennes vetskap och tillåtelse. Konsult/talare/föreläsare/utbildare/stand up/artist/  ska inte heller försumma att uppge ekonomiska intressen hos tredje part, vilka kan påverkas av sådana rekommendationer.

Professionellt förhållningssätt
Konsult/talare/föreläsare/utbildare/stand up/ artist/   ska i alla avseenden agera professionellt i förbindelser med uppdragsgivare, allmänhet och kollegor. Konsulten konsult/talare/föreläsare/utbildare/stand up/artist/  ska handla på ett sådant sätt att anseendet för oss inom talarbranschen och dess förmedlare som profession inte skadas.

Konsult/talare/föreläsare/utbildare/stand up/artist/  ska endast acceptera sådana uppdrag som han eller hon har kompetens och resurser att utföra.

Motstridiga intressen
Konsult/talare/föreläsare/utbildare/stand up/artist/ ska undvika att agera i potentiellt motstridiga positioner eller uppdrag parallellt, utan att berörda uppdragsgivare/parter i förväg informeras om detta och ger sitt samtycke.

Precisering av förutsättningarna
Konsult/talare/föreläsare/utbildare/stand up/artist/ ska före accepterandet av ett uppdrag i möjligaste mån försäkra sig om att det finns en ömsesidig acceptans av mål, omfattning, vetskap om eventuellt andra engagerade. Likaså att personliga, finansiella eller andra intressen som kan påverka genomförandet av uppdraget är klargjorda.

Rekrytering
Konsult/talare/föreläsare/utbildare/stand up/artist/ ska avstå ifrån att påverka anställd hos uppdragsgivare att överväga alternativ anställning utan föregående diskussion med uppdragsgivaren.

Samarbete med andra konsulter
Konsult/talare/föreläsare/utbildare/stand up/artist/ som för utförandet av ett visst uppdrag vill anlita underkonsult exempel kan vara bandmedlemmar (musiker) eller på annat sätt samarbeta med andra, ska informera uppdragsgivaren om detta och i förväg få dennes godkännande. Konsult/talare/föreläsare/utbildare/stand up/artist/ ansvarar också för att anlitade personer uppfyller de krav och regler som gäller för den egna verksamheten, t ex dessa etiska regler.

             ICMCI  

 ICMCI